โครงการ ศึกษาผลกระทบจากการเผาไหม้ในพื้นที่พรุ

สถานที่ตั้ง

จังหวัด นราธิวาส

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ศึกษาผลกระทบจากการเผาไหม้พื้นที่พรุและนำผลการศึกษาที่ได้เข้าไปปรับใช้ในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

curve