• โครงการ พัฒนาพื้นที่บ้านยูโยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ขยายขอบเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า)

  จังหวัด นราธิวาส

  ขยายจำหน่ายไฟฟ้าให้ครอบคลุมพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านยูโยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โรงเรียนร่มเกล้าในพระราชานุเคราะห์จังหวัดนราธิวาส (โรงเรียนในพระราชานุเคราะห์ที่ 39)

  จังหวัด นราธิวาส

  จัดสร้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์เพื่อจัดการศึกษา แก้เด็กด้อยโอกาส...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำให้บ้านขอบด้งระบบส่งน้ำและติดตั้งระบบสูบน้ำ(เครื่องสูบน้ำขนาด 4 นิ้ว 2 เครื่อง)

  จังหวัด เชียงใหม่

  พัฒนาแหล่งน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ สร้างทางสายบ้านบูโยะดีแย

  จังหวัด นราธิวาส

  ราษฎรมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ สร้างทางมาตรฐาน รพช.บ้านตายา-บ้านบือเล็งใต้

  จังหวัด นราธิวาส

  เพื่อเป็นเส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อตำบลเกาะสะท้อน และตำบโฆษิต...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ปรับปรุงถนนกลางพรุ 3 นิคมสหกรณ์บาเจาะ

  จังหวัด นราธิวาส

  พัฒนาปรับปรุงถนนให้สามารถเดินทางในการติดต่อได้สะดวกยิ่งขึ้น...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ก่อสร้างเส้นทางบ้านมันนังกาแย-บ้านไอร์ซือเระ

  จังหวัด นราธิวาส

  ราษฎรมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ พัฒนาตัวอย่างบ้านพรุกาบแดง (กิจกรรมก่อสร้างสะพานและถนน)

  จังหวัด นราธิวาส

  พัฒนาพื้นที่ให้สามารถติดต่อเดินทางได้สะดวกขึ้น...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ หมอหมู่บ้านจังหวัดนราธิวาส

  จังหวัด นราธิวาส

  คัดเลือกชาวบ้านในหมู่บ้านที่พอมีความรู้อ่านออกเขียนได้ และสมัครใจที่จะช่วยเหลือเพื่อนบ้าน ไปรับการอบรมหลักสูตรหมอหมู่บ้าน แล้วให้กลับมาเป็นผู้แนะนำเพื่อนบ้าน ให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านสุขภาพอนามัย ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ควบคุมการขาดสารอาหารไอโอดีน 1.โรงเรียนโครงการพระราชดำริ 28 แห่ง 2.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 5 แห่ง 3.โรงเรียนในความดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 17 แห่ง 4.โรงเรียนสังกัดเอกชน 6 แห่ง

  จังหวัด นราธิวาส

  แก้ปัญหาการระบาดของโรคคอพอกได้สะดวกขึ้น...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยหอย 1

  จังหวัด เชียงใหม่

  อ่างเก็บน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำม่อนตะแลง

  จังหวัด แม่ฮ่องสอน

  อ่างเก็บน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านบลูกาสนอ

  จังหวัด นราธิวาส

  ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ เช่น การทำเสื่อกระจูด ย่านลิเภา เรือกอและจำลอง รวมทั้งงานหัตกรรมต่างๆเพื่อเป็นรายได้เสริมโดยเน้นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ส่งเสริมศิลปาชีพวัดลอยประดิษฐ์ (บ้านโต๊ะเด็ง)

  จังหวัด นราธิวาส

  ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ เช่น การทำเสื่อกระจูด ย่านลิเภา เรือกอและจำลอง รวมทั้งงานหัตกรรมต่างๆเพื่อเป็นรายได้เสริมโดยเน้นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายสบป่อง

  จังหวัด แม่ฮ่องสอน

 • โครงการ ส่งเสริมศิลปาชีพวัดน้ำขาว

  จังหวัด นราธิวาส

  ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ เช่น การทำเสื่อกระจูด ย่านลิเภา เรือกอและจำลอง รวมทั้งงานหัตกรรมต่างๆเพื่อเป็นรายได้เสริมโดยเน้นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ส่งเสริมศิลปาชีพวัดตันติการาม (บ้านตอหลัง)

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๔๗ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนิน ไปยังวัดตันติการาม บ้านตอหลัง หมู่ที่ ๓ ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อทรงนมัสการพระสงฆ์และทรงงาน พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพื่อทรงนมัสการพระสงฆ์และทรงงานเยี่ยมราษฎร ในการนี้นายชัยยุทธ์ ไชยยาว ผู้ใหญ่บ้านตอหลังและนายไสว ศรีชัย กำนันตำบลตันหยงลิมอ ได้กราบบัง...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกูจิงลือปะ

  จังหวัด นราธิวาส

  ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ เช่น การทำเสื่อกระจูด ย่านลิเภา เรือกอและจำลอง รวมทั้งงานหัตกรรมต่างๆเพื่อเป็นรายได้เสริมโดยเน้นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยงู

  จังหวัด เชียงใหม่

  อ่างเก็บน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยปางตอง

  จังหวัด แม่ฮ่องสอน

  อ่างเก็บน้ำ...

  อ่านต่อ »

1 ...151617181920212223...238( 4,741 โครงการ )

curve