โครงการ อ่างเก็บน้ำหนองกุงพร้อมระบบ/ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองกุง

สถานที่ตั้ง

ตำบล ส่องดาว อำเภอ ส่องดาว จังหวัด สกลนคร

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภคและครอบคลุมพื้นที่การเกษตร

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve