โครงการ สร้างแหล่งสำรองน้ำเพื่อใช้ในการควบคุมไฟป่าพรุโต๊ะแดง

สถานที่ตั้ง

นราธิวาส อำเภอ เมืองนราธิวาส จังหวัด นราธิวาส

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ลักษณะโครงการ : ขุดดิน ขนาดปากหลุมกว้าง 3 เมตร ยาว 20 เมตร  ลึก 2 เมตร ความจุ 100 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 20 แห่ง

ประโยชน์ของโครงการ : สร้างแหล่งสำรองน้ำ เพื่อใช้ในการควบคุมไฟป่า 20 แห่ง เนื้อที่ 125,625 ไร่

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

curve