โครงการ ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำหนองอีดำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สถานที่ตั้ง

ตำบล โพธิไพศาล อำเภอ กุสุมาลย์ จังหวัด สกลนคร

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำหนองอีดำ

จังหวัดสกลนคร

เรื่องเดิม

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานพระราชดำริ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2538 ให้ กรมชลประทาน พิจารณาปรับปรุงหนองอีดำ ที่กรมชลประทานได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อ พ.ศ. 2534 โดยการเสริมสันทำนบดินให้สูงขึ้น เพื่อให้เก็บกักน้ำได้มากขึ้น และเป็นแหล่งน้ำเพื่อการประปาหมู่บ้าน

ผลการดำเนินงาน ปี 2539

เสริมทำนบดิน และอาคารระบายน้ำล้น พร้อมก่อสร้างอาคารท่อส่งน้ำ

ประโยชน์ของโครงการ

ทำให้ราษฎรบ้านกุดสะกอย และบ้านคีเห็น มีน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และการเพาะปลูก-เลี้ยงสัตว์ อีกทั้งเป็นแหล่งน้ำประปาหมู่บ้านด้วย

ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำ โดยเสริมทำนบดินสูงขึ้นอีก 1 เมตร สามารถเก็บกักน้ำได้ถึง 200,000 ลูกบาศก์เมตร

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve