โครงการ หมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ

สถานที่ตั้ง

ตำบล โฆษิต อำเภอ ตากใบ จังหวัด นราธิวาส

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ส่งเสริมอาชีพการเกษตรทางด้านกสิกรรม ปศุสัตว์ ตลอดจนการประมงที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่พรุให้แก่ราษฎรในพื้นที่โครงการฯ รวมทั้งให้วางโครงการและการก่อสร้างระบบระบายน้ำที่สามารถชะล้างดินเปรี้ยวให้มีคุณภาพดีขึ้นต่อไป

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร

curve