โครงการ ฝายทดน้ำไอร์กือเนาะ

สถานที่ตั้ง

บ้านไอร์กือเนาะ หมู่ที่ 4 ตำบล ศรีบรรพต อำเภอ ศรีสาคร จังหวัด นราธิวาส

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการฝายไอร์กือเนาะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

บ้านไอร์กือเนาะ หมู่ที่ 4    ตำบลศรีบรรพต  อำเภอศรีสาคร  จังหวัดนราธิวาส      

 พิกัด 47 N QG 894-838 ระวาง 5321 III  

พระราชดำริ

                   ตามที่นางรอฮีหม๊ะ  แม๊ะเร๊าะ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 และนายมะแอ  บือแน  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  5  ตำบลศรีบรรพต  อำเภอศรีสาคร  จังหวัดนราธิวาส ขอพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในการก่อสร้างฝายทดน้ำและระบบประปาภูเขาเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมโรงเรียนบ้านปาหนัน  ตำบลศรีบรรพต  อำเภอศรีสาคร  จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่  8  กุมภาพันธ์ 2540 เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่เดือดร้อน เนื่องจากขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค – บริโภค สำนักราชเลขาธิการมีหนังสือแจ้งอธิบดีกรมชลประทานพิจารณาดำเนินการช่วยเหลือ

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  • เพื่อช่วยเหลือราษฎรหมู่บ้านไอร์กือเนาะ  ตำบลศรีบรรพต  อำเภอศรีสาคร  จังหวัดนราธิวาสให้มีน้ำ
  • ใช้สำหรับการเพาะปลูกและเพื่อการอุปโภค - บริโภคอย่างสมบูรณ์ตลอดปี

 

การใช้ประโยชน์จากโครงการในปัจจุบัน

  • สามารถส่งน้ำช่วยเหลือราษฎรหมู่บ้านไอร์กือเนาะ  ตำบลศรีบรรพต  อำเภอศรีสาคร             

จังหวัดนราธิวาส  ราษฎร  700  ครัวเรือน  ประชากร 2,800  คน ให้มีน้ำใช้สำหรับการเพาะปลูกและเพื่อการอุปโภค - บริโภคอย่างสมบูรณ์ตลอดปี

 

ลักษณะโครงการ

  • ข้อมูลอุทกวิทยา
  • พื้นที่รับน้ำเหนือฝาย                                 9.7       ตารางกิโลเมตร       

      

ก่อสร้างปี   2540     งบประมาณ     40,785,000     บาท

  • ฝายทดน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดสูง 2.00 เมตร สันฝายยาว 20.00 เมตร จำนวน  1  แห่ง
  • ท่อส่งน้ำ ขนาด Ø 0.30 ,0.25,0.20,0.15 และ 0.10 เมตร รวม  6  สาย ความยาวรวม 17,550  เมตร
  • ถังกรองน้ำ – เก็บน้ำ ขนาดความจุ 10 ลูกบาศก์เมตร จำนวน  12  แห่ง

 

การบริหารจัดการน้ำ

  • ได้ดำเนินการประชุมจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ เพื่อให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำ พร้อมชี้แจงยกตัวอย่างกฎระเบียบการใช้น้ำแล้ว เมื่อวันที่ 19  เมษายน 2543

 

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve