โครงการ เลี้ยงปลาดุกในบ่อปูนซีเมนต์

สถานที่ตั้ง

ตำบล สุคิริน อำเภอ สุคิริน จังหวัด นราธิวาส

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการเลี้ยงปลาดุกในบ่อปูนซีเมนต์

บ้านลีนานนท์ หมู่ 6 ตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

เรื่องเดิม

          เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2544 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านลีนานนท์ หมู่ที่ 6 ตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน  จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ได้มีพระราชดำริกับนายอำเภอสุคิริน ให้จัดตั้งกลุ่มเกษตรกร เพื่อเลี้ยงปลาดุกในบ่อปูนซีเมนต์

วัตถุประสงค์โครงการ

        1.  เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎรและเป็นการเพิ่มพูนรายได้

        2. เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้น

        3. เพื่อเป็นตัวอย่างในการส่งเสริมอาชีพให้แก่หมู่บ้านอื่น

ผลการดำเนินงานสนองพระราชดำริ

        กรมการปกครองได้ดำเนินการจัดสร้างโรงเพาะฟักและผสมเทียมปลา จำนวน 2 โรง และจัดสร้างบ่อซีเมนต์ จำนวน 24 บ่อ พร้อมกันนี้ได้รับการสนับสนุนในด้านวิชาการจากกรมประมงที่จะดำเนินการส่งเสริมและฝึกอบรมให้ราษฎรได้มีความรู้เกี่ยวกับอาชีพประมงอย่างครบวงจร สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ 

ประโยชน์ที่ได้รับ

        ทำให้ราษฎรบ้านลีลานนท์ หมู่ที่ 6 ตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นเกษตรกรตัวอย่าง จำนวน 24 ราย ได้มีอาชีพเสริมจากการเลี้ยงปลาดุกขาย ทำให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังได้บริโภคโปรตีนจากเนื้อปลาเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังทำให้ราษฎรในหมู่บ้าน จำนวน  117 ครัวเรือน 385 คน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพประมง และสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพของตนได้

บริเวณที่จะดำเนินการก่อสร้างบ่อเพาะฟัก

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve