โครงการ พัฒนาลำห้วยเดียกตอนล่าง (ขุดลอกห้วยเดียกพร้อมอาคารบังคับน้ำ)

สถานที่ตั้ง

ตำบล งิ้วด่อน อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการพัฒนาลำห้วยเดียกตอนล่าง

จังหวัดสกลนคร

เรื่องเดิม

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2543 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับโครงการพัฒนาลำห้วยเดียกตอนล่าง ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่น้ำท่วมของลำห้วยเดียกตอนล่างและเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง

ผลการดำเนินงาน ปี 2544

กรมชลประทาน ดำเนินการขุดลอกห้วยเดียกตอนล่าง ความยาว 4.9 กิโลเมตร ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ 2 แห่ง พร้อมท่อรับน้ำ 24 แห่ง รวมทั้งลดอัดคันดินเพื่อใช้สำหรับการคมนาคมขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

ประโยชน์ของโครงการ

สามารถช่วยเหลือเกษตรกร จำนวน 6 หมู่บ้าน 310 ครัวเรือน

ลำห้วยเดียกที่มีสภาพตื้นเขินโดยจะดำเนินการขุดลอกเป็นระยะทาง 4.9 กิโลเมตร

ซึ่งจะทำให้ระบายน้ำได้ดียิ่งขึ้น

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve