โครงการ โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนหมู่บ้านจุฬาภรณ์ 12

สถานที่ตั้ง

ตำบล สุคิริน อำเภอ สุคิริน จังหวัด นราธิวาส

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนหมู่บ้านจุฬาภรณ์ 12  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

บ้านจุฬาภรณ์ 12  หมู่ที่ 6 ตำบลสุคิริน  อำเภอสุคิริน  จังหวัดนราธิวาส

 

เรื่องเดิม

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอฯ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ฯ ทรงมีพระราชดำริให้ กรมชลประทานพิจารณาจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 ตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านมีน้ำใช้เพื่ออุปโภค-บริโภคได้ตลอดปี

กรมชลประทานได้พิจารณาวางโครงการโดยการก่อสร้างฝายทดน้ำปิดกั้นลำน้ำ คลองกือซา พร้อมระบบท่อส่งน้ำเข้าพื้นที่โครงการ

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

     เพื่อส่งน้ำช่วยเหลือราษฎร 146  ครัวเรือน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง   มัสยิด 1 แห่ง  ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคตลอดปี

 

การใช้ประโยชน์จากโครงการในปัจจุบัน

     เพื่อช่วยเหลือราษฎรหมู่บ้านจุฬาภรณ์ 12  จำนวน 146  ครัวเรือน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1  แห่ง    มัสยิด  จำนวน  1   แห่ง  โรงเรียนประถม  จำนวน  1    แห่ง

 

ลักษณะโครงการ

     ก่อสร้างปี พ.ศ.2538  งบประมาณ  11,708,000 .- บาท

          ก่อสร้างฝายทดน้ำ ขนาดสันฝายสูง 1.50 เมตร ยาว 15.00 เมตร           จำนวน 1 แห่ง

          ก่อสร้างถังกรองน้ำ-ถังเก็บน้ำ ขนาดจุ 10 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 10 แห่ง

          ฝายทดน้ำ ขนาดสันฝายสูง 2.00 เมตร สันฝายยาว 15.00  เมตร   จำนวน   1 แห่ง

          ท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.20 เมตร ยาว 100 เมตร

          ท่อ HDPE  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 225 มิลลิเมตร ยาว 2,800  เมตร

          ท่อ HDPE  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 160 มิลลิเมตร         ยาว    100  เมตร

          ท่อ HDPE  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 110 มิลลิเมตร         ยาว 1,480  เมตร

 

การบริหารจัดการน้ำ

     ได้ดำเนินการประชุมจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน เพื่อให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2535

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve