โครงการ พัฒนาลำห้วยเดียกตอนล่าง (ขุดลอก-ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ)

สถานที่ตั้ง

ตำบล งิ้วด่อน อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ขุดลอกและก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภค และครอบคลุมพื้นที่การเกษตร

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve