โครงการ ฟื้นฟูและพัฒนาการเกษตรในเขตลุ่มน้ำบางนรา

สถานที่ตั้ง

อำเภอ ตากใบ จังหวัด นราธิวาส

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

สามารถใช้ปรธดยชน์จากที่ดินและน้ำเพื่อการปลูกข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร

curve