โครงการ โครงการปลูกพืช 14 ชนิด จำลองงานเกษตรวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร

สถานที่ตั้ง

อำเภอ แว้ง จังหวัด นราธิวาส

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

จัดทำแปลงสาธิตทางด้านการเกษตร

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร

curve