โครงการ กำจัดศัตรูพืชในนาข้าว (แมลงหล่า)

สถานที่ตั้ง

ตำบล พร่อน อำเภอ ตากใบ จังหวัด นราธิวาส

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ควบคุมการะบาดของแมลงศัตรูข้าว

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร

curve