โครงการ อ่างเก็บน้ำซับบ้านเด่น

สถานที่ตั้ง

ตำบล บ้านจันทร์ อำเภอ แม่แจ่ม จังหวัด เชียงใหม่

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

อ่างเก็บน้ำ

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve