โครงการ สำรวจ รวบรวมพันธุ์ไม้ดอกประดับภาคใต้

สถานที่ตั้ง

ตำบล โละจูด อำเภอ แว้ง จังหวัด นราธิวาส

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

สำรวจ รวบรวมพันธุ์ไม้ ศึกษา วิจัย เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับภาคใต้ จัดพื้นที่ส่วนแสดงและจัดทำฐานข้อมูล

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร

curve