โครงการ จัดหาน้ำให้พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์

สถานที่ตั้ง

ตำบล ห้วยยาง อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการจัดหาน้ำ ให้พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์

จังหวัดสกลนคร

เรื่องเดิม

พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ มีความจำเป็นที่จะต้องใช้น้ำเป็นจำนวนมาก ทั้งในด้านการอุปโภค บริโภค และการเกษตร ประกอบกับมีราษฎรจำนวนมากได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  ในบริเวณหน้าพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ โดยเฉพาะในช่วงที่ได้เสด็จแปรพระราชฐานประทับแรม

ผลการดำเนินงาน ปี 2542

ดำเนินการก่อสร้างถังเก็บน้ำและปรับปรุงพื้นที่รอบถัง  ก่อสร้างท่อส่งน้ำยาว 2.370 กม. และติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมชุดควบคุม

ประโยชน์ของโครงการ

  1. สนับสนุนการมีน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค บริโภค ตลอดจนใช้ในการเกษตร และแปรพระราชฐานประทับแรม ณ พระตำหนักภูพานฯ
  2. ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ราษฎรจำนวน 10,000 คน ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้มีน้ำใช้อย่างถูกต้องตามสุขลักษณะ

 

   

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve