โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ลุ

สถานที่ตั้ง

ตำบล เชียงดาว อำเภอ เชียงดาว จังหวัด เชียงใหม่

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

อ่างเก็บน้ำ

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve