โครงการ สร้างถนนจากอ่างเก็บน้ำห้วยเดียก ไปพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์

สถานที่ตั้ง

ตำบล ห้วยยาง อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการก่อสร้างถนนจากอ่างเก็บน้ำห้วยเดียกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ไปยังพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์

หมู่บ้านนาคำ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

เรื่องเดิม

             ในระหว่างที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปประทับแรม ณ พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร นั้น ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และทรงมีพระราชกรณียกิจที่จะต้องเสด็จพระราชดำเนินมายังอาคารเอนกประสงค์อันเนื่องมาจากพระราชดำริในบริเวณโครงการชลประทาน สกลนคร (ห้วยเดียก) เป็นประจำเสมอมา ดังนั้น เพื่อให้การเสด็จพระราชดำเนินเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว แล้ว จึงได้พิจารณาก่อสร้างเส้นทางเพื่อเชื่อมบริเวณพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ กับอาคารเอนกประสงค์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อใช้เป็นเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินส่วนพระองค์

ผลการดำเนินงาน ปี 2534

ก่อสร้าง

1. ถนนลาดยาง ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาวประมาณ 1x330 กิโลเมตร

2. จากอ่างเก็บน้ำห้วยเดียกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ไปยังพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์

ประโยชน์ของโครงการ

              เพื่อใช้เป็นเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินส่วนพระองค์ ในการเสด็จฯ มาทรงงาน ณ อาคารอเนกประสงค์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในบริเวณโครงการชลประทาน สกลนคร (ห้วยเดียก)

   

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านคมนาคม/สื่อสาร

curve