โครงการ อนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ป่าในโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สถานที่ตั้ง

หมู่ที่ 12 ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ตำบล สร้างค้อ อำเภอ ภูพาน จังหวัด สกลนคร

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ป่าในโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

 

เรื่องเดิม

                 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร โดยนางเปรมพิมล พิมพ์พันธุ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ทูลเกล้าฯ ถวายรายงานแผนการพัฒนาพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชกระแสรับสั่งว่า “พื้นที่ป่าของโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาฯ พื้นที่ป่าไม้ลดลงไปกว่าเดิม ขอให้ปลูกต้นไม้เพิ่ม”

 

ผลการดำเนินงานปี 2560

                  กรมป่าไม้ ดำเนินการอนุรักษ์พื้นที่ป่าในโรงเรียน พื้นที่ 5 ไร่ โดยจัดเป็นแปลงสาธิตวนเกษตรและพืชสมุนไพร ปลูกเสริมป่า สำรวจพันธุ์ไม้ และจัดทำป้ายชื่อพันธุ์ไม้ จัดทำฐานการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้การอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังส่งเสริมการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด ซึ่งเป็นแมลงที่กินได้ ให้โปรตีนสูง และเป็นที่นิยมในท้องถิ่น ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมงานเบื้องต้น คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนพฤษภาคม 2561

แปลงสาธิตวนเกษตร  สำรวจและจัดทำป้ายชื่อพันธุ์ไม้

การเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด

ประโยชน์ที่ได้รับ

                    ทำให้พื้นที่ป่าของโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี จำนวน 5 ไร่ ได้รับการดูแลรักษาให้มีความอุดมสมบูรณ์ นักเรียนในโรงเรียนกว่า 500 คน และประชาชนที่เข้าไปศึกษาดูงาน จะได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านป่าไม้จากฐานการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ และกิจกรรมด้านอาชีพที่สอดคล้องกับการอนุรักษ์ผืนป่า ทำให้ราษฎรสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน

 

ผลการดำเนินงานปี 2561

               กรมป่าไม้ ดำเนินการเพาะชำกล้าไม้เพื่อปลูกเสริมป่าและแจกจ่ายให้ราษฎร  รวมกว่า 65,000 กล้า เช่น กล้าไม้มีค่า กล้าหวาย จัดทำแปลงสาธิตวนเกษตรและพืชสมุนไพรพร้อมป้ายสื่อความหมาย จัดฝึกอบรมเยาวชนรักษ์ป่าตามแนวพระราชดำริ จำนวน 150 คน เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประโยชน์และการอนุรักษ์ป่าไม้ นอกจากนี้ โรงเรียนฯ ได้จัดเวลา ให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องในวิชาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นวิชาที่เน้นการปฏิบัติ ส่งผลให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ประโยชน์และการอนุรักษ์ป่าไม้ในพื้นที่จริง

การเพาะชำกล้าไม้

อบรมเยาวชนรักษ์ป่าตามแนวพระราชดำริ

ประโยชน์ที่ได้รับ

                ทำให้พื้นที่ป่าของโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี จำนวน 5 ไร่ ได้รับการอนุรักษ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์ นักเรียนในโรงเรียนกว่า 500 คน และราษฎรบริเวณใกล้เคียงสามารถเรียนรู้ประโยชน์และการอนุรักษ์ป่าไม้ในพื้นที่จริง ตลอดจนได้รับความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพรในแปลงสาธิตที่จัดไว้ ทำให้เยาวชนและราษฎรมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

curve