โครงการ พัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่โครงการป่ารักษ์น้ำบ้านถ้ำติ้วอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สถานที่ตั้ง

บ้านถ้ำติ้ว ตำบล ปทุมวาปี อำเภอ ส่องดาว จังหวัด สกลนคร

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่โครงการป่ารักน้ำบ้านถ้ำติ้ว

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร

 

เรื่องเดิม

                  เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๒๕ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานพระราชดำริ โครงการป่ารักน้ำขึ้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำคำจวง บ้านถ้ำติ้ว ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร และได้พระราชทานเงินของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพและเงินของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จำนวนหนึ่ง ตั้งเป็นกองทุนอาชีพสำหรับโครงการป่ารักน้ำ และได้พระราชทานชื่อโครงการนี้ว่า “โครงการป่ารักน้ำ”

 

ผลการดำเนินงานปี 2560

                 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ก่อสร้างฝายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร 4 แห่ง  ก่อสร้างฝายต้นน้ำแบบถาวร 1 แห่ง ก่อสร้างฝายต้นน้ำแบบผสมผสาน 50 แห่ง ปลูกไม้ใช้สอย 100 ไร่ ปลูกหวาย 100 ไร่  เพาะชำกล้าไม้ขนาดใหญ่ กล้าหวาย และกล้าไผ่ ชนิดละ 25,000 กล้า เพื่อจ่ายแจกให้ราษฎรในพื้นที่  ปัจจุบันได้ดำเนินการไปแล้วร้อยละ 80 คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนตุลาคม 2560

                                                                                                            ปลูกไม้ใช้สอย 100 ไร่                                                                                                                     

เพาะชำกล้าไม้ขนาดใหญ่ กล้าหวาย และกล้าไผ่

ประโยชน์ที่ได้รับ

                  ทำให้ป่าไม้ 17,000 ไร่ ในเขตพื้นที่โครงการป่ารักน้ำได้รับการพัฒนาฟื้นฟูให้มีความอุดมสมบูรณ์ และระบบนิเวศเกิดความสมดุลมีความหลากหลายทางชีวภาพตลอดจนราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณรอบโครงการและบริเวณใกล้เคียง ประชากร 1,400 ครัวเรือน 6,046 คน  เกิดจิตสำนึกรัก และหวงแหนทรัพยากรป่าไม้มากยิ่งขึ้น

 

 

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

curve