โครงการ จัดหาน้ำให้ราษฎรบ้านอมขูดบ้านอมขูด

สถานที่ตั้ง

ตำบล กองแขก อำเภอ แม่แจ่ม จังหวัด เชียงใหม่

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

พัฒนาแหล่งน้ำ

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve