โครงการ ฝายน้ำแม่ขาน

สถานที่ตั้ง

ตำบล ยั้งเมิน อำเภอ สะเมิง จังหวัด เชียงใหม่

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ฝาย

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve