โครงการ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแขม

สถานที่ตั้ง

ตำบล เมืองนะ อำเภอ เชียงดาว จังหวัด เชียงใหม่

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ให้การศึกษาแก่ประชาชนในพื้นที่

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา

curve