โครงการ อ่างเก็บน้ำตาดโตน

สถานที่ตั้ง

ตำบล ห้วยยาง อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ราษฎรและเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงได้รับน้ำในการเพาะปลูก และใช้ในการอุปโภคบริโภค

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve