โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยผีปอบ

สถานที่ตั้ง

ตำบล หลุบเลา อำเภอ ภูพาน จังหวัด สกลนคร

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภค และการเกษตร

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve