โครงการ อ่างเก็บน้ำบ้านสร้างแก้ว

สถานที่ตั้ง

ตำบล สร้างค้อ อำเภอ ภูพาน จังหวัด สกลนคร

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ราษฎรและเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงได้รับน้ำในการเพาะปลูก และใช้ในการอุปโภคบริโภค

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve