โครงการ พัฒนาพื้นที่บ้านห้วยฮักพัฒนา (ประปาหมู่บ้าน)

สถานที่ตั้ง

ตำบล หนองแหย่ง อำเภอ สันทราย จังหวัด เชียงใหม่

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ประปาชนบทเพื่อการอุปโภค

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve