โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยโจ้(ฟื้นฟูสภาพต้นน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโจ้)

สถานที่ตั้ง

ตำบล ป่าไผ่ อำเภอ สันทราย จังหวัด เชียงใหม่

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ฟื้นฟูสภาพต้นน้ำ

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve