โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยวังถ้ำ

สถานที่ตั้ง

ตำบล ไร่ อำเภอ พรรณานิคม จังหวัด สกลนคร

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภค และครอบคลุมพื้นที่การเกษตร 6,000 ไร่

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve