โครงการ ฝายห้วยปลาหาง ตอนล่าง

สถานที่ตั้ง

ตำบล ม่วงไข่ อำเภอ พังโคน จังหวัด สกลนคร

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ก่อสร้างฝายทดน้ำ ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภคและครอบคลุมพื้นที่การเกษตร

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve