โครงการ ฝายปูโยะ

สถานที่ตั้ง

อำเภอ สุไหงโก-ลก จังหวัด นราธิวาส

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ก่อสร้างฝายเพื่อกักเก็บน้ำ

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve