• โครงการ อาคารอัดน้ำห้วยตายุทธอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด ชุมพร

  อาคารอัดน้ำห้วยตายุทธพร้อมระบบส่งน้ำ ทำให้ราษฎร จำนวน 25 ครัวเรือน มีน้ำใช้เพื่ออุปโภคบริโภคและพื้นที่ทำการเกษตร 320 ไร่ ได้อย่างเพียงพอ ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ทำนบดินคลองปรายพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด ชุมพร

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับโครงการทำนบดินคลองปรายไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2545 ตามที่ นายชัยภัทร์ สอนทวี ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ได้ขอพระราชทานพระมหากรุณาก่อสร้างระบบประปาภูเขาบริเวณบ้านทอนจันทร์ เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายบ้านน้ำราบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด ตรัง

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับโครงการก่อสร้างฝายบ้านน้ำราบไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2545...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายบ้านด่าน 1 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด ตรัง

  เนื่องด้วยนายพิน มากแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุดได้ทำหนังสือทูลเกล้าขอพระ-ราชทานฝายทดน้ำบ้านด่าน หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ที่ ตง 75901/508 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2544 โดยราษฎรในพื้นที่ตำบลน้ำผุดจำนวน 3 หมู่บ้านขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค – บริโภคในช่วงฤดูแล้ง จำนวน 500 ครัวเรือน ราษฎรจำนวน 1,500 คน ซึ่งสำนักราชเลขาธิการได้มีหนังสือที่ รล 0005.5/6223 ลงวันที่ 22 เมษายน 254...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายบ้านวังสมบูรณ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด ตรัง

  ด้วย นายทวี สุระบาล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดตรัง ได้มีหนังสือขอพระราชทานพระมหากรุณาในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำและคลองส่งน้ำบ้านวังสมบูรณ์ เพื่อช่วยเหลือราษฎร 2 หมู่บ้าน ซึ่งประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค – บริโภค และทำการเกษตร ต่อมา สำนักงาน กปร. และกรมชลประทานได้สรุปรายงานข้อเท็จจริงขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย และได้มีพระราชกระแส สรุปว่า ภูมิประเทศลักษณะมี “Sink Hole” สงสัยว่าหน้าแล้งจะเกือบไม่มีน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายคลองชี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด ตรัง

  ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายบ้านสันติราษฎร์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด ตรัง

  จัดหาแหล่งน้ำให้ราษฎร 220 ครัวเรือน 1,100 คน มีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายบ้านคลองคุ้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด ตรัง

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการฝายทดน้ำบ้านคลองคุ้ยพร้อมระบบส่งน้ำไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากแจ่ม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝายทดน้ำบ้านคลองคุ้ย เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค จำนวน 5 หมู่บ้าน คือหมู่ที่ 3 4 5 6 และ 7 (ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล 0005.5/7775 ลงวันที่ 19 ธันวาคม ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำให้ราษฎรบ้านนาท่ามเหนือ

  จังหวัด ตรัง

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการขุดลอกคลองลำภูราพร้อมระบบประปาและระบบส่งน้ำไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนืออำเภอเมืองจังหวัดตรัง ได้มีหนังสือขอพระราชทาน พระมหากรุณาในการก่อสร้างฝายทดน้ำคลองลำภูรา เพื่อช่วยเหลือราษฎร ซึ่งขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภค (ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการที่ รล 0005.5/17242 ลงวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายคลองห้วยแหลม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด ตรัง

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้างฝายทดน้ำคลองห้วยแหลมไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง มีหนังสือขอพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่เดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ในฤดูแล้ง (ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการที่ รล 0005.5/17336 ลงวันที่ 18 กันยายน 2551)...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ปรับปรุงฝายทดน้ำคลองเขาสูงและระบบท่อส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด ตรัง

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการปรับปรุงฝายทดน้ำคลองเขาสูงและระบบท่อส่งน้ำไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด อำเภอเมืองตรัง และองค์การบริหารส่วนตำบลปากแจ่ม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝายทดน้ำคลองเขาสูง เพื่อช่วยเหลือราษฎรหมู่ที่ 17 และ 12 ตำบลน้ำผุด อำเภอเมืองตรัง ซึ่งประสบปัญหาความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำสำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งหลวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด ตรัง

  เก็บกักน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภค ของราษฎรประมาณ 1,500 คน 355 ครัวเรือน ได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายเขาช่องจันทร์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด ตรัง

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับโครงการฝายเขาช่องจันทร์เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2544...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายบ้านหินจอกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด ตรัง

  ฝายบ้านหินจอก สามารถช่วยเหลือนักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียน จำนวน 90 คน รวมถึงราษฎรบริเวณใกล้เคียง 257 ครัวเรือน 491 คน ให้มีน้ำที่สะอาดในการอุปโภคบริโภค และสนับสนุนกิจกรรมภายในโรงเรียน ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ นำร่องหมู่บ้านป่าพรุเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมป้องกันไฟป่าอย่างยั่งยืน (โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ)

  จังหวัด นครศรีธรรมราช

  เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2545 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย บริเวณพื้นที่วนอุทยานปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มนํ้าปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สรุปความดังนี้ 1. ให้ดำเนินการแก้ไขปัญหานํ้าท่วม และนํ้าเน่าเสียในอำเภอปากพนัง...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ก่อสร้างฝายชะลอการไหลของน้ำในพื้นที่ป่าพรุ

  จังหวัด นครศรีธรรมราช

 • โครงการ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าพรุควนเคร็ง

  จังหวัด นครศรีธรรมราช

  เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2545 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำริกับนายสุวิทย์ คุณกิตติ รองนายกรัฐมนตรี และคณะ ที่อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ความสรุปว่า...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โครงการฝายคลองเกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด นครศรีธรรมราช

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองเกพร้อมระบบส่งน้ำไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งนายคนึง สันธานเดชา ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอพระราชทานพระมหากรุณาในการก่อสร้าง เพื่อช่วยเหลือราษฎรตำบลนบพิตำ ที่ขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรในฤดูแล้ง(ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการที่ รล 0005...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ศึกษา ทดลอง การปลูกและใช้ประโยชน์ไม้เสม็ดแบบครบวงจร

  จังหวัด นครศรีธรรมราช

  เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2549 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่าง บ้านรอตันบาตู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส และทรงมีพระราชดำริให้ มูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับกรมป่าไม้ ดำเนินการจัดทำโครงการศึกษา ทดลอง วิจัย การปลูกไม้เสม็ดแบบครบวงจรในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดอนทรายและป่ากลอง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อหาความเป็นไ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำทำนบ 3 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด นครศรีธรรมราช

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำทำนบ 3 พร้อมระบบส่งน้ำไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่นายคลาด เจนวิทยารักษ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราชกับพวก ขอพระราชทานพระมหากรุณาในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำทำนบ 3 พร้อมระบบส่งน้ำ เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งประสบความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรใ...

  อ่านต่อ »

1 ...456789101112...238( 4,741 โครงการ )

curve