โครงการ คลองระบายน้ำสายที่ 5

สถานที่ตั้ง

บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ หมู่ที่ 4,บ้านโคกไทย หมู่ที่ 1 และบ้านบอฆอ หมู่ที่ 2 ตำบล เจ๊ะเห อำเภอ ตากใบ จังหวัด นราธิวาส

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

คลองระบายน้ำสายที่ 5 (คลองพี)

บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ หมู่ที่ 4,บ้านโคกไทย หมู่ที่ 1 และบ้านบอฆอ หมู่ที่ 2 ต.โฆษิต อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 

Lat.6.182875000

Long.102.0465000

 

พระราชดำริ 

            เมื่อเดือนกันยายน 2517 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรบริเวณหมู่บ้านที่ประสบปัญหาน้ำท่วมในเขตอำเภอสุไหงโก-ลก และอำเภอตากใบ เพื่อทอดพระเนตรสภาพภูมิประเทศและทรงสอบถามราษฎรถึงสภาพปัญหา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการมีพระบรมราชวินิจฉัย และพิจารณาหาทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร และได้พระราชทาน แนวพระราชดำริเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำของโครงการชลประทานมูโนะ เพื่อการแก้ไขบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝนการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝน การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ หรือนำมาใช้เพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง รวมทั้งการแก้ไขปัญหาเรื่องคุณภาพของน้ำและการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวอย่างต่อเนื่องรวมจำนวน 45 ครั้ง เริ่มครั้งแรก เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2517 และครั้งหลังสุดเมื่อ วันที่ 7 ตุลาคม 2536 ตามลำดับ

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-อุปโภค-บริโภค

-การเกษตร 5,100 ไร่

 

การใช้ประโยชน์จากโครงการในปัจจุบัน

-อุปโภค-บริโภค 3 หมู่บ้าน 157 ครัวเรือน

-การเกษตร 5,100 ไร่

 

ลักษณะโครงการ

    ข้อมูลอุทกวิทยา

-พื้นที่รับน้ำ

   ก่อสร้างปี 2524 งบประมาณ   -  บาท

-คลองระบายน้ำขนาดความยาว 7.600 กิโลเมตร ขนาด ก้นคลองกว้าง 3.00 ม. ลึก 3.50 ม.

 

การบริหารจัดการน้ำ

-เพื่อเป็นการระบายน้ำและส่งน้ำเข้าพื้นที่การเพาะปลูก และอุปโภค บริโภค ในพื้นที่โครงการได้ตลอดปี

 

ปัญหาและอุปสรรค์

-ด้านโครงสร้าง (ไม่มี)

-ด้านการบริหารจัดการ (ไม่มี)

-ด้านการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ (ไม่มี)

 

แนวทางการพิจารณาแก้ไขปัญหา

-ด้านโครงสร้าง (ไม่มี)

-ด้านบริหารจัดการ (ไม่มี)

-ด้านการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ (ไม่มี)

 

ข้อมูลการเสด็จพระราชดำเนิน (ไม่มี)

 

คลองระบายน้ำสายที่ 5 (คลองพี)

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve