• โครงการ ส่งเสริมการทำนาปรังในเขตอำเภอเมือง อำเภอตากใบ อำเภอสุไหงปาดี อำเภอสุคิริน อำเภอสุไหงโก-ลก

  จังหวัด นราธิวาส

  ส่งเสริมให้เกษตรกรทำนาปรังในพื้นที่ให้ได้ผลผลิตอย่างมีคุณภาพ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทานอ่างเก็บน้ำโคกยาง

  จังหวัด นราธิวาส

  ก่อสร้างระบบส่งน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ก่อสร้างระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำยะกัง 8(ยะกัง 9 ขยาย)

  จังหวัด นราธิวาส

  ก่อสร้างระบบส่งน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทานเพื่อการทำนาตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี ตำบลลำภู อำเภอเมือง และตำบลพร่อน อำเภอตากใบ

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2550 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการจัดนิทรรศการงานของดีเมืองนรา ในการนี้ได้มีพระราชดำริกับ นายพระนาย สุวรรณรัฐ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายการัณย์ ศุภกิจวิเลขการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายเทอดศักดิ์ บุณยขจร วิศวกรใหญ่ที่ปรึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านวางแผนและโครงการ กรมชลประทาน สรุปความว่าให้ขยายผลพื้น...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำให้วัดประชุมชลธาราและวัดโบราณสถิตย์

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2550 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ได้พระราชทานพระราชดำริสรุปความว่า ให้กรมชลประทานจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่วัดประชุมชลธาราและวัดโบราณสถิตย์ ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ตามที่นายวัน แก้วสุกใส อดีตกำนันตำบล สุไหงปาดี จังหว...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ก่อสร้างโรงสีพิกุลทองแห่งใหม่

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2551 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของโรงสีข้าวพิกุลทอง ในการนี้ ได้มีพระราชดำริโดยสรุป ดังนี้ 1) ให้ปรับปรุงโรงสีข้าวพิกุลทอง ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และให้พิจารณาถึงจำนวนประชากรที่มาใช้ประโยชน์ อย่างน้อยควรมีขนาดเท่ากับโรงสีข้าวที่อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช และควรประชาสัมพันธ์ให้ป...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรอตันบาตู

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2551 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดบ้านรอตันบาตู เพื่อทรงติดตามผลการดำเนินงาน ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำริสรุปความว่า ในการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรลดขนาดอาคารให้เล็กลง และควรให้องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอดำเนินการก่อสร้างพร้อมทั้งให้ราษฎรร่วมออกแรง ส่วนเงินงบประมาณให้สนับสนุนเป็นค่าวัสดุ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ขยายเขตไฟฟ้าให้หมู่บ้านศิลปาชีพนิคมฯ สุคิริน

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2537 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จฯ เยี่ยมพสกนิกรและสมาชิกนิคมสร้างตนเองที่วัดโต๊ะโมะ อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ได้มีพระราชเสาวนีย์ให้ดำเนินการจัดตั้งหมู่บ้านโครงการศิปลาชีพแก่บุตรหลานสมาชิกกลุ่มศิลปาชีพที่มีความสนใจให้มีที่อยู่อาศัย และส่งเสริมกิจกรรมด้านการเกษตรแก่สมาชิกให้มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ส่งเสริมการปลูกบอนสี ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง

  จังหวัด นราธิวาส

  ส่งเสริมอาชีพปลูกบอนสีเป็นทางเลือกให้เกษตรกรในการประกอบอาชีพ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทานเพื่อการทำนาบ้านศรีพงัน

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2551 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จ พระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ขยายผลการทำนาปรัง บ้านปูยู ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ได้พระราชทานพระราชดำริ สรุปความว่า ให้กรมชลประทานพิจารณาแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรและก่อสร้างระบบชลประทานเพื่อการทำนา ให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ตำบลเกาะสะท้อนและตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ตามที่น...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพชลประทานเพื่อการทำนาบ้านบอฆอ

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2551 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ขยายผลการทำนาปรัง บ้านปูยู ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำริ สรุปความว่า ให้กรมชลประทานพิจารณาแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรและก่อสร้างระบบชลประทานเพื่อการทำนาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ตำบลเกาะสะท้อนและตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ตามที่น...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพชลประทานเพื่อการทำนาบ้านชุมบก

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2551 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ขยายผลการทำนาปรัง บ้านปูยู ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำริ สรุปความว่า ให้กรมชลประทานพิจารณาแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรและก่อสร้างระบบชลประทานเพื่อการทำนาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ตำบลเกาะสะท้อนและตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ตามที่น...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพชลประทานเพื่อการทำนาบ้านปะลุกา บ้านโคกละไม และบ้านโคกมือบา

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2551 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ขยายผลการทำนาปรัง บ้านปูยู ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำริ สรุปความว่า ให้กรมชลประทานพิจารณาแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรและก่อสร้างระบบชลประทานเพื่อการทำนาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ตำบลเกาะสะท้อนและตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ตามที่...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายทดน้ำบ้านบราแง

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2541 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับโครงการฝายทดน้ำบ้านบราแงไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต่อมาเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2544 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มีพระราชดำริสรุปประเด็นสำคัญ ดังนี้ ให้พิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือเรื่องการปรับปรุงระบบส่งน้ำเพิ่มเติม และระบบกระจายน้ำเข้าสู่แปลงนา และระบบระบายน้ำเก็บกักน้ำของโครงการฝายทดน้ำบ้านบราแง ตามที่ นายหะแว มาแ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่การเกษตร ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2551 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ขยายผลการทำนาปรัง บ้านปูยู ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำริ สรุปความว่า ให้กรมชลประทานพิจารณาแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรและก่อสร้างระบบชลประทาน เพื่อการทำนา ให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ตำบลเกาะสะท้อนและตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ตามท...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ สร้างคูระบายน้ำโรงเรียนตากใบ

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2551 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตากใบ หมู่ที่ 4 ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โอกาสนี้ ผู้อำนวยการโรงเรียนตากใบได้ขอพระราชทานความช่วยเหลือในการก่อสร้างคูระบายน้ำภายในโรงเรียน จึงได้มีพระราชกระแสกับนายปกรณ์ สัตยวณิช รองเลขาธิการ กปร. สรุปความว่า ให้สำนักงาน กปร. พิจารณาสนับสนุนการดำเนินการก่อสร้างคูระบายน้ำภายในโรง...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายคลองบือแนลูวา

  จังหวัด นราธิวาส

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการฝายคลองบือแนลูวาพร้อมระบบส่งน้ำไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่นายสะอารี สาลาแม ผู้ใหญ่บ้าน บ้านกูยิ หมู่ที่4 ตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ได้มีหนังสือขอพระราชทานพระมหากรุณาในการก่อสร้างฝายทดน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบริเวณคลองกูยิ เพื่อช่วยเหลือราษฎร ซึ่งขาดแคลนน้ำสำหรับทำการเกษตร (ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการที่ รล 0005.5...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำให้ราษฎรหมู่ 4 และ 5

  จังหวัด นราธิวาส

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการจัดหาน้ำให้ราษฎรหมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 ตำบลจอเบาะ พร้อมระบบส่งน้ำ ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่นายอิสมะแอ มะดากะ กำนันตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ได้มีหนังสือขอพระราชทานพระมหากรุณาโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำบริเวณคลองน้ำตกซาเบ็ง เพื่อช่วยเหลือราษฎรหมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 ตำบลบอเจาะ ซึ่งประสบปัญหาความเดือดร้อนจากการขา...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายคลองโต๊ะโม๊ะอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด นราธิวาส

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการฝายคลองโต๊ะโมะพร้อมระบบส่งน้ำ ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ได้มีหนังสือขอพระราชทานพระมหากรุณาในการก่อสร้างระบบประปาภูเขาบริเวณวัดโต๊ะโมะ หมู่ที่ 3 ตำบลภูเขาทอง เพื่อช่วยเหลือราษฎร ซึ่งขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร (ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการที่ รล ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างบ้านไอร์บือแตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด นราธิวาส

  ส่งเสริมการเลี้ยวแพะนม สนับสนุนอาชีพให้แก่ราษฎร และเพิ่มรายได้ ...

  อ่านต่อ »

12345678...238( 4,741 โครงการ )

curve