• โครงการ ปรับปรุงระบบส่งน้ำบ่อเก็บน้ำบ้านดินเสมอ

  จังหวัด ยะลา

  เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2549 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านวังพญา-ท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โอกาสนี้ หม่อมหลวงอนุพร เกษมสันต์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิเทศสหการ สำนักราชเลขาธิการได้นำ ผบ.ฉก.14 ปลัดอำเภอธารโต กำนันและผู้นำหมู่บ้านในเขตอำเภอธารโต จังหวัดยะลา กราบบังคมทูลรายงานการดำเนินงานโครงการพัฒน...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำให้แก่วิทยาลัยอิสลามยะลา วิทยาเขตปัตตานี

  จังหวัด ปัตตานี

  เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2547 สมเด็จพระบรมโอสาธิราชกุมาร ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดป้ายเยี่ยมชมการดำเนินงานของวิทยาลัยอิสลามยะลา วิทยาลัยเขตปัตตานี หมู่ที่ 3 ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ในการนี้ นายมัสลัน มาหะมะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาพร้อมคณะอาจารย์ ได้ให้การรับเสด็จและบรรยายสรุปการดำเนินงานของวิทยาลัยอิสลามยะลา วิทยาลัยเขตปัตตานี และกราบทูลให้ทราบถึงปัญหาเรื่องน้ำในกา...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อนุรักษ์สภาพป่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตบ้านซิแบร (จัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านห้วยขนุน)

  จังหวัด เชียงใหม่

  เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2548 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์สภาพป่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตบ้านซิแบร ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาจัดหาน้ำเพิ่มเติมให้กับราษฎรบ้านห้วยขนุนและบ้านห้วยยาบ ตามที่ผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวัง ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ กราบทูลขอพระราชทาน...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ พัฒนาพื้นที่บ้านกูแบซีรา(กิจกรรมระบายน้ำและอาคารประกอบ)

  จังหวัด ปัตตานี

  ก่อสร้างท่อระบายน้ำและอาคารประกอบ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2544 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จฯ ทอดพระเนตรสภาพพื้นที่และทรงเยี่ยมเยียนราษฎรกลุ่มบ้านกูแบซีรา ตำบลกอลำ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี และได้ทรงทราบถึงปัญหาของราษฎรในพื้นที่ดังกล่าวว่าพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำการเกษตรของราษฎรมีน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน ตลอดจนขาดแคลนน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภค ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำริ ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยมะแกง

  จังหวัด เชียงราย

  เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๔๕ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไปทอดพระเนตร โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ (บ้านอาข่าเก่า) ในการนี้ นายศรีนวล อินต๊ะไชยวงศ์ กำนันตำบลป่าแดด ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานความช่วยเหลือในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยมะแกง เพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรของตำบลป่าแดด ตำบลแม่สรวย และตำบลศรีถ้อย และสมเด็จพระบรมโอรสาธิร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ เกษตรวิชญา(พัฒนาพื้นที่สวนบ้านกองแหะ)

  จังหวัด เชียงใหม่

  เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2544 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มีพระราชดำริที่จะมอบที่ดินส่วนพระองค์ในพื้นที่สวนบ้านกองแหะ หมู่ที่ 4 ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1,350 ไร่ ให้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อดำเนินการในลักษณะคลินิกเกษตรเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีการเกษตรจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในรูปแบบของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีช...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำแม่อมลอง

  จังหวัด เชียงใหม่

  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้พระราชทานพระราชดำริแก่นายสหัส บุญญาวิวัฒน์ ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักพระราชวัง ในขณะนั้น เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2545 ณ โครงการอนุรักษ์สภาพป่าไม้อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ให้พิจารณาจัดหาแหล่งน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านบ่อสลีตามที่นายฐาปกรณ์ ปิ่นญาติ ผู้ใหญ่บ้านบ่อสลี ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณา...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ของกลุ่มเยาวชนแม่สอย (ส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่เยาวชน)

  จังหวัด เชียงใหม่

  เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๔๕ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ และไก่ลูกผสมของกลุ่มเยาวชนตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ และมีพระราชกระแสให้พิจารณาจัดหาน้ำช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ของโครงการดังกล่าว ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ก่อสร้างเส้นทางเข้าหมู่บ้านหมากแข้ง

  จังหวัด เลย

  สมเด็จพระโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระราชดำริกับพลโทรวมศักกิ์ ไชยโกมินทร์ แม่ทัพภาคที่ 3 เมื่อวันที่ 2พฤศจิกายน 2528 สรุปความว่า ใหม้แม่ทัพภาคที่ 3 ประสานกับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่จังหวัดเลย (กรป.กลาง) พิจารณาสนับสนุนการสร้างเส้นทางเข้าหมู่บ้านหมากแข้ง เพื่อให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ดีขึ้น...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายบ้านบราแง

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาบ้านปีแนมูดอ หมู่ที่ 10 ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ นายแวยาโระ แวมายิ กำนันตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส ได้มีหนังสือขอพระราชทานความช่วยเหลือในการซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายบ้านบราแง เนื่องจากระบบส่งน้ำใช้งานมานาน จึงชำรุดเสียหายและองค์กา...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายบ้านต้นตาล

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2546 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรบ้านลูโบ๊ะปาเระ ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้มีพระราชกระแส สรุปใจความว่า ให้กรมชลประทานพิจารณาก่อสร้างฝายทดน้ำแทนฝายทดน้ำเดิมที่ไม่สามารถทดน้ำให้ราษฎรทำนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยเหลือพื้น...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายบ้านกูจิงรือป๊ะ

  จังหวัด นราธิวาส

  พระราชดำริ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2547 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรหมู่บ้านปศุสัตว์ – เกษตรมูโนะ หมูที่ 4 ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร ได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานพิ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำให้โรงเรียนธัญธารวิทยา บ้านควน

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา เพื่อทรงเยี่ยมราษฎร ณ วัดประชุมชลธารา ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้พระราชทานพระราชดำริให้ดำเนินการจัดหาน้ำช่วยเหลือโรงเรียนธัญธารวิทยา ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนรา...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำให้ราษฎรบ้านธนูศิลป์

  จังหวัด นราธิวาส

  โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการจัดหาน้ำให้ราษฎรหมู่ที่ 8 (ฝายบ้านธนูศิลป์) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านธนูศิลป์ ตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาสจังหวัดนราธิวาส พิกัด 47 N QG 668 – 013 แผนที่มาตราส่วน 1:50,000 พระราชดำริ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2545 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำให้ราษฎรบ้านอัยจาดา

  จังหวัด นราธิวาส

  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินบ้านธนูศิลป์ หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2545 ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชกระแสกับนายสหัส บุญญาวิวัฒน์ ผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวัง ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ กปร. และนายวิศาล ไมตรียืนยง วิศวกรใหญ่ฯ ด้านควบคุมการก่อสร้าง กรมชลประทาน ความว่า ให้จัดหาน้ำเพื่ออุปโภ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำเพิ่มเติมฝายทดน้ำบ้านไอร์บาลอ

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2543 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้พระราชทานพระราชดำริให้เจ้าหน้าที่กรมชลประทานพิจารณาจัดหาน้ำเพิ่มเติมให้แก่ราษฎรบ้านไอร์ซือเร๊ะ ตามที่ นายประสิทธิ์ เพชรรัตน์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ได้ขอพระราชทานความช่วยเหลือในการจัดหาน้ำมาเสริมให้กับฝายทดน้ำบ้านไอร์บาลอ เนื่องจากปริมาณน้ำจากฝายไอร์บาลอไม่เพียงพอต่อความต้องการของราษฎ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรบ้านฮูแตมาแจ

  จังหวัด นราธิวาส

  โครงการ จัดหาน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร (บ้านฮูแตมาแจ หมู่ที่ 7) สถานที่ตั้ง ตำบล กายูคละ อำเภอ แว้ง จังหวัด นราธิวาส รายละเอียดโครงการ พระราชดำริ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2548 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน ณ วัดน้ำขาวยะกา ตำบลกายูคละ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำริ แก่ พลอากาศตรีกำธน ส...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 2 บ้านบาโงตือบู

  จังหวัด นราธิวาส

  โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรกรหมู่ที่ 2 บ้านบาโงตือบู อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านบาโงตือบู หมู่ที่ 2 ตำบลกายูคละ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส พิกัด 47 NRG 213-609 ระวาง 5320 I แผนที่มาตราส่วน 1:50,000 พระราชดำริ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2548 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าพรุควนเคร็ง

  จังหวัด นครศรีธรรมราช

  เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2545 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำริกับนายสุวิทย์ คุณกิตติ รองนายกรัฐมนตรี และคณะ ที่อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ความสรุปว่า...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำให้แก่ราษฎรบ้านสันติสุข 1, 2 นิคมสร้างตนเองศรีสาคร

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2544 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรบ้านกาหลง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ ได้มีพระราชกระแสกับนายสหัส บุญญาวิวัฒน์ ผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวังฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ความว่า ให้ช่วยเหลือราษฎรบ้านสันติสุข 1 และ 2...

  อ่านต่อ »

12345678...235( 4,685 โครงการ )

curve