• โครงการ ชุมชนเข้มแข็งและร่มเย็นบ้านสันติสุข 2

  จังหวัด ยะลา

  เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในท้องที่หมู่ที่ 6 ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา และได้พระราชทานพระราชดำริให้แก้ไขปัญหาและช่วยเหลือราษฎรที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และได้อพยพไปอาศัยอยู่ที่วัดนิโรธสังฆาราม อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เนื่องจากหวาดกลัวและไม่กล้าท...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ พัฒนาพื้นที่สวนบ้านกองแหะ (พัฒนาแหล่งน้ำ)

  จังหวัด เชียงใหม่

  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้พระราชทานที่ดินส่วนพระองค์ ในพื้นที่สวนบ้านกองแหะ หมู่ที่ ๔ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑,๓๕๐ ไร่ ให้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อดำเนินการในลักษณะเป็นคลีนิกเกษตรเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย และเทคโนโลยีการเกษตรจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริในรูปแบบของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีชุมชน เป็นศูนย์ฝึกอบรม และวิจัยพัฒ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ สาธิตทฤษฎีใหม่บ้านแดนสามัคคี

  จังหวัด กาฬสินธุ์

  เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำริให้พิจารณาจัดหาแหล่งน้ำเพื่อสนับสนุนการเพาะปลูกของราษฎร โดยการขุดสระ กักเก็บน้ำตามแนวทฤษฎีใหม่ ในบริเวณพื้นที่ที่ราษฎรน้อมเกล้าฯถวาย จำนวน 13 ไร่ 3 งาน อยู่ที่บ้านแดนสามัคคี ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2536 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดำริให้ขยายผลการดำเ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อนุรักษ์ต้นน้ำห้วยทรายงาม

  จังหวัด เชียงราย

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการอนุรักษ์ต้นน้ำห้วยทรายงามไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2549 เพื่อช่วยเหลือราษฎร ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำตามที่นายบุญปั๋น กันทะเรือน ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ได้มีหนังสือขอพระราชทานพระมหากรุณา...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยม้าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด แพร่

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยศาลา

  จังหวัด ราชบุรี

  กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก พื้นที่รับน้ำ 19.5 ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้ำเก็บกัก ความจุ 2.45 ลูกบาศก์เมตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายคลองตางิพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด ชุมพร

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้างฝายคลองตางิพร้อมระบบส่งน้ำ ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝายคลองตางิ บริเวณบ้านยายไท หมู่ที่ 3 ตำบลหงษ์เจริญ เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งประสบความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรในฤดูแล้ง (ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านกอเตย

  จังหวัด สุราษฎร์ธานี

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริในการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ตั้งแต่ ปีพุทธศักราช 2523 เพื่อให้ประชาชนทุกคนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริขึ้นในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด สกลนคร

  เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2525 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำริกับหม่อมเจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ และอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายเล็ก จินดาสงวน ให้พิจารณาวางโครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน โดยมุ่งเน้นให้เป็นศูนย์กลางในการศึกษา ทดลองการเกษตรในด้านต่างๆ ตลอดจนการอบรม และเผยแพร่ไปสู่ราษฎรในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาแหล่งน้ำช่วยเหลือหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

  จังหวัด นครพนม

 • โครงการ โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

  จังหวัด นครพนม

 • โครงการ ขุดลอกห้วยวังหิน

  จังหวัด นครพนม

 • โครงการ จัดหาแหล่งน้ำเพื่อช่วยเหลือ ราษฎรนิคมสร้างตนเองลำปาว (งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำ)

  จังหวัด กาฬสินธุ์

 • โครงการ อุโมงค์ผันน้ำ"ละยังภูมิพัฒน์"

  จังหวัด กาฬสินธุ์

 • โครงการ โครงการฝายคลองบางใสพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด พังงา

 • โครงการ เพิ่มหมู่ดับไฟ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมไฟป่าพรุโต๊ะแดง

  จังหวัด นราธิวาส

 • โครงการ ติดตั้งสถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติพื้นที่ 3 จังหวัด คือ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา

  จังหวัด ยะลา

 • โครงการ จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

  จังหวัด สกลนคร

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยแม่จอกน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด แพร่

 • โครงการ บ้านหนองหินตั้ง ตำบลนาเหล่า อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู

  จังหวัด หนองบัวลำภู

12345678...238( 4,741 โครงการ )

curve