โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเที้ยง

สถานที่ตั้ง

ตำบล กุดเรือคำ อำเภอ วานรนิวาส จังหวัด สกลนคร

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภคและครอบคลุมพื้นที่การเกษตร

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve