โครงการ พัฒนาพื้นที่เกษตรน้ำฝน

สถานที่ตั้ง

ตำบล นาแต้ อำเภอ คำตากล้า จังหวัด สกลนคร

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการพัฒนาพื้นที่เกษตรน้ำฝน

จังหวัดสกลนคร

เรื่องเดิม

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2539 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎร ณ ศูนย์ศิลปาชีพวัดเสนานฤมิตร บ้านหนองพอกใหญ่ ตำบลนาแต้ อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร ได้พระราชทานพระราดชำริให้กรมชลประทานพิจารณาดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำ เพื่อการเกษตรและอุปโภค-บริโภคตามที่ราษฎรได้ขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ

ผลการดำเนินงานปี 2539

ในพื้นที่ จังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินการขยายผลการดำเนินงานและโครงการ โดยการขุดสระเก็บกักน้ำ ขนาด 40 X 40 เมตร ลึก 4 เมตรในพื้นที่ราษฎร อำเภอเต่างอย และอำเภอกุสุมาลย์ รวมเป็นจำนวน 53 สระ

ผลการดำเนินงานปี 2541

งานขุดสระน้ำประจำไร่นา ขนาด 40 X 40 เมตร ลึก 4 เมตร จำนวน 73 แห่ง ขนาดความจุ 4,768 ลูกบาศก์เมตร ต่อ 1 สระ

ประโยชน์ของโครงการ

1. ช่วยให้ราษฎร จำนวน 9 หมู่บ้าน 73 ครัวเรือน 365 คน ของอำเภอคำตากล้า และอำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร มีน้ำใช้อุปโภค-บริโภค เลี้ยงสัตว์ และทำการเกษตรได้ตลอดปี

2. ขยายผลการพัฒนาพื้นที่แห้งแล้งตามโครงการพัฒนาพื้นที่และเป็นตัวอย่างแก่ราษฎรใกล้เคียง

สภาพสระที่ดำเนินการขุดแล้วเสร็จ สามารถกักเก็บน้ำได้แล้ว

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve