โครงการ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำบางนรา อันเนื่องมาจากพระราชดำริประตูบังคับน้ำน้ำแบ่ง

สถานที่ตั้ง

ตำบล ไพรวัน อำเภอ ตากใบ จังหวัด นราธิวาส

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ก่อสร้างประตูระบายน้ำ คลองระบาย คลองส่งน้ำ และอาคารประกอบต่างๆ

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve