โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยป่าไผ่

สถานที่ตั้ง

ตำบล ป่าไผ่ อำเภอ ลี้ จังหวัด ลำพูน

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

อ่างเก็บน้ำห้วยป่าไผ่

 ตำบลป่าไผ่อำเภอลี้จังหวัดลำพูน

 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

 

 สามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรแก่ราษฎร จำนวน 280 ครัวเรือน 1,500 ไร่ 

 

ก่อสร้างอ่างเก็ฐน้ำสันทำนบกว้าง 8.00 เมตรยาว 213.0 เมตรสูง 22.00 เมตร

 

 

อ่างเก็บน้ำห้วยป่าไผ่ และพื้นที่รับประโยชน์

 

ที่มา  :  สำนักประสานงานโครงการพื้นที่ 3

ข้อมูล  :  ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2557

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve