โครงการ จัดหาน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค บ้านรวมไทยพัฒนาที่ 9 และ 14

สถานที่ตั้ง

ตำบล คีรีราษฎร์ อำเภอ พบพระ จังหวัด ตาก

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

อุปโภค-บริโภค

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve