• โครงการ อ่างเก็บน้ำค่ายวชิรปราการ

  จังหวัด ตาก

  อ่างเก็บน้ำ/น้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยตึง

  จังหวัด ลำพูน

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ สันทำนบ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 143 เมตร สูง 8.0 เมตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ปรับปรุงฝายบ้านพอเหมาะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด ปัตตานี

  ปรับปรุงฝาย...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำบ้านโคกกลาง

  จังหวัด ขอนแก่น

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำช่วยเหลือราษฎรให้มีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภค ตลอดทั้งปี ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยลึก

  จังหวัด ตาก

  อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ขุดลอกคลองบางตาหยาด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด ปัตตานี

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำภูผามูก

  จังหวัด ขอนแก่น

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำช่วยเหลือราษฎรให้มีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภค ตลอดทั้งปี และใช้ในการเกษตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำบ้านใหม่สามัคคี

  จังหวัด ขอนแก่น

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำช่วยเหลือราษฎรให้มีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภค ตลอดทั้งปี...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง

  จังหวัด ลำพูน

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ สันทำนบ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 389.00 เมตร สูง 9.00 เมตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำหนองผือ

  จังหวัด ขอนแก่น

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำช่วยเหลือราษฎรให้มีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภค ตลอดทั้งปี และใช้ในการเกษตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำบ้านเตราะหัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด ปัตตานี

  ก่อสร้างระบบส่งน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยแดง

  จังหวัด ลำพูน

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ สันทำนบ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 118.0 เมตร สูง 12.00 เมตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ เขื่อนน้ำเชิญ

  จังหวัด ขอนแก่น

  ก่อสร้างเขื่อน ช่วยเหลือราษฎรมีน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค-บริโภค ตลอดทั้งปี และใช้ในการเกษตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ สนับสนุนน้ำให้พื้นที่พรุแฆแฆฯ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด ปัตตานี

  สนับสนุนน้ำให้พื้นที่โครงการฯให้ราษฎรมีน้ำทำการเกษตรได้อย่างเพียงพอ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ระบบส่งน้ำโรงเรียนแม่ลานวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด ปัตตานี

  ก่อสร้างระบบส่งน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายเขาใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด ปัตตานี

  ก่อสร้างฝาย...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำแม่วังส้าน

  จังหวัด ลำพูน

  สร้างอ่างเก็บน้ำ สันทำนบกว้าง 6.0 เมตร ยาว 740.0 เมตร สูง 14 เมตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยกะลาพอ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด ปัตตานี

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำแม่อาวใหญ่ตอนบน

  จังหวัด ลำพูน

  กอ่สร้างอ่างเก็บน้ำ สันทำนบกว้าง 6.00 เมตร ยาว 820.00 เมตร สูง 5.50 เมตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ขุดลอกคลองบางเก่าเพื่อเลี้ยงปลาน้ำกร่อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด ปัตตานี

  ขุดลอกคลอง...

  อ่านต่อ »

1 ...525354555657585960...238( 4,741 โครงการ )

curve