โครงการ อ่างเก็บน้ำหนองผือ

สถานที่ตั้ง

ตำบล โนนอุดม อำเภอ ชุมแพ จังหวัด ขอนแก่น

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำช่วยเหลือราษฎรให้มีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภค ตลอดทั้งปี และใช้ในการเกษตร

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve