• โครงการ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนมีชัย

  จังหวัด นครศรีธรรมราช

  เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2544 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนมีชัย อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาวัง

  จังหวัด นครศรีธรรมราช

  ให้การศึกษาแก่นักเรียนในพื้นที่ทุรกันดาร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านตรอกแค

  จังหวัด นครศรีธรรมราช

  เมื่อวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2536 สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถได้เสด็จฯ ทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่บ้านเนินธัมมัง ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีพระราชเสาวนีย์ให้จัดตั้งโครงการศิลปาชีพบ้านเนินธัมมังขึ้น เพื่อส่งเสริมงานศิลปาชีพในพื้นที่และหมู่บ้านใกล้เคียงได้ริเริ่มจัดตั้งกลุ่มทอผ้าเพื่อเป็นอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้กับราษฎร และเพื่ออนุรักษ์งานศิลปาชีพท้องถิ่นให้คงอยู...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายทดน้ำห้วยซึมน้อย (ห้วยป่าสอด)

  จังหวัด เพชรบูรณ์

  ฝายคอนกรีตพร้อมระบบท่อ,บ่อพักน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าพรุควนเคร็ง

  จังหวัด นครศรีธรรมราช

  เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2545 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำริกับนายสุวิทย์ คุณกิตติ รองนายกรัฐมนตรี และคณะ ที่อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ความสรุปว่า...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยบงพร้อมระบบส่งน้ำผันจากฝายแม่จองไฟ

  จังหวัด แพร่

  อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โรงงานจุฬาภรณ์พิพัฒน์ (บำบัดน้ำเสีย)

  จังหวัด นครศรีธรรมราช

  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ มีพระดำริให้ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมโรงงานจุฬาภรณ์พิพัฒน์ ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 4 (ระบบส่งน้ำหนองทะเลปรน)

  จังหวัด นครศรีธรรมราช

  เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2535 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ได้เสด็จพระราชดำเนินและทอดพระเนตรหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 3 อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการนี้ได้มีพระราชดำริกับเจ้าหน้าที่ กรมชลประทาน สรุปใจความว่า ให้จัดหาน้ำมาเสริมให้หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 3 และหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 4 ซึ่งเป็นโครงการเปิดใหม่เพื่อให้มีน้ำใช้ในการเกษตร และอุปโภค-บริโภค ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายบ้านครกหนานทา

  จังหวัด แพร่

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำเสม็ดจวน (หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 3) (อ่างเก็บห้วยลึก)อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด นครศรีธรรมราช

  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงมอบหมายให้มูลนิธิจุฬาภรณ์จัดทำโครงการจัดทำที่ทำกิน และที่อยู่อาศัย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เมื่อปลายปี 2531 ขึ้นหลายแห่งรวมทั้งโครงการ ซึ่งกรมป่าไม้ได้อนุญาตให้ใช้พื้นที่ประมาณ 2,700 ไร่ เพื่อให้หน่วยราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดทำโครงการโดยเร่งด่วนและทรงมีพระราชดำริกับนายปราโมทย์ ไม้กลัด ผู้อำนวยการสำนักกิจกรรมพิเศษ กรมชลปร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 2

  จังหวัด นครศรีธรรมราช

  สมเด็จพระเจ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงมอบหมายให้กรมโยธาธิการดำเนินการวางผังแม่บท ทรงมอบหมายให้กรมโยธาธิการดำเนินการวางแผนแม่บท ออกแบบอาคารระบบระบายน้ำที่ไหลผ่านหมู่บ้านห้วยตรีด อำเภอปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งของมูลนิธิจุฬาภรณ์ที่จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยปลายปี 2531 ให้มีที่อยู่อาศัยและที่ทำกินต่อไป และกรมโยธาธิการได้โอนงานดังกล่าวให้กรมชลประทานเป็นผู้ดำเนิน...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ พัฒนาพื้นที่ทุ่งนาเมืองชัย (หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 1)

  จังหวัด นครศรีธรรมราช

  สืบเนื่องจากการเกิดอุทกภัยขึ้นในภาคใต้ เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน 2531 ทำให้ราษฎรจำนวนมากได้รับความเสียหาย ไร้ที่อยู่อาศัย และที่ทำกิน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จึงทรงมอบหมายให้มูลนิธิจุฬาภรณ์ จัดทำโครงการจัดที่ดินทำกิน และที่อยู่อาศัยสำหรับช่วยผู้ประสบอุทกภัยขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และทรงมีพระราชดำริกับนายสามารถ โชคคณาพิทักษ์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม สำนักงานชลประทาน...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านควนมีชัย

  จังหวัด นครศรีธรรมราช

  เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2544 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนมีชัย อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการนี้ ได้มีพระราชดำริกับ นายสมพล พันธุ์มณี รองเลขาธิการ กปร. และนายลลิต ถนอมสิงห์ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการฯ 4 สำนักงาน กปร. สรุปความว่าให้ประสานงานและร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาหาแนวทางจัดหาน้ำช่วยเหลือราษ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายคลองลำนาว

  จังหวัด นครศรีธรรมราช

  สำนักราชเลขาธิการ มีหนังสือที่ รล 0007/153 ลงวันที่ 12 มกราคม 2537 ให้กรมชลประทานพิจารณาเรื่องจัดหาแหล่งน้ำให้ราษฎร หมู่ที่ 4,6,7 ตำบลบางขัน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอันเนื่องมาจากขาดแคลนน้ำในการอุปโภค-บริโภค ตามที่ราษฎรชื่อ นายเสริม ปลอดภัย ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานแหล่งน้ำ ตามโครงการพระราชดำริ เมื่อคราวที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โครงการฝายทดน้ำบ้านไสเตาอ้อย

  จังหวัด นครศรีธรรมราช

  โครงการไสเตาอ้อย เป็นโครงการตามพระราชประสงค์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงมีพระราชดำริเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2532 ขณะเสด็จตรวจเยี่ยมราษฎรบ้านไสเตาอ้อย โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ได้พิจารณาความเหมาะสมแล้วเห็นสมควรดำเนินการในรูปแบบโครงการชลประทานขนาดเล็ก จึงได้บรรจุโครงการนี้อยู่ในแผนพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราชเพิ่มเติม (ผพจ.3เพิ่มเติม) ประจำปี 2533 ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อาคารบังคับน้ำบ้านควนใส

  จังหวัด นครศรีธรรมราช

  สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาถมีพระราชดำริให้ดำเนินการจัดหาน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประกอบอาชีพทำนาในเขตศูนย์ศิลปาชีพฯ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อาคารบังคับน้ำคลองแกระ

  จังหวัด นครศรีธรรมราช

  สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาถมีพระราชดำริให้ก่อสร้างฝายทดน้ำช่วยเหลือราษฎรที่ประกอบอาชีพทำนา ในเขตศูนย์ศิลปาชีพฯ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ พัฒนาพื้นที่บ้านเนินธัมมังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (จัดหาแหล่งน้ำ)

  จังหวัด นครศรีธรรมราช

  เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2536 คราวเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่โครงการพัฒนาลุ่มนํ้าคลองนํ้าจืด คลองแแแแอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านทุ่งเค็จ ตำบลปะเสยะวอ อำเภอสายบุรี และบ้านแแแแ ตำบลนํ้าบ่อ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ได้มีพระกระแสพระราชดำรัส สรุปความว่า...ควรพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างระบบแยกนํ้าสามารถออกจากกัน ได้แก่ การก่อสร้างระบบป้องกันนํ้าเปรี้ยวจากพรุที่ทำให้พื้นที่เพาะปลูกเป็นดินกรด ร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำคลองดินแดงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด นครศรีธรรมราช

  โครงการอ่างเก็บน้ำคลองดินแดง ประวัติโครงการ สืบเนื่องมาจากเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน 2531 ได้เกิดอุทกภัยในเขตจังหวัดภาคใต้ของประเทศไทยบริเวณอำเภอฉวาง อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช และอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิต ทรัพย์สิน และที่ทำกินของราษฎรในบริเวณนั้นเป็นจำนวนมาก จากสาเหตุดังกล่าว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงมีพระราชดำริ ให้กรมชลประทานหาทางป้อ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายคลองต่อยหอยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด นครศรีธรรมราช

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้ก่อสร้างฝายและระบบท่อส่งน้ำช่วยเหลือราษฎรด้านการอุปโภค-บริโภค และการเกษตร...

  อ่านต่อ »

1 ...565758596061626364...238( 4,741 โครงการ )

curve