โครงการ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าพรุควนเคร็ง

สถานที่ตั้ง

ตำบล เคร็ง อำเภอ ชะอวด จังหวัด นครศรีธรรมราช

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

เรื่องเดิม

          เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2545 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำริกับนายสุวิทย์  คุณกิตติ รองนายกรัฐมนตรี และคณะ ที่อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ความสรุปว่า “ให้พิจารณาดำเนินการควบคุมระดับน้ำในพรุควนเคร็ง และพรุต่าง ๆ ที่อยู่ใกล้เคียงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดไฟไหม้พรุ”

ผลการดำเนินงาน

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชดำเนินการก่อสร้างฝายน้ำล้นชั่วคราว ด้วยกระสอบทรายวางเรียงกันเป็นแถวขวางลำน้ำและล้อมรอบด้วยไม้เป็นโครงสร้างป้องกันการพังทลาย จำนวน 17 แห่ง เพื่อรักษาระดับน้ำในป่าพรุให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และมีความชุ่มชื้น ป้องกันไฟไหม้ป่าพรุในช่วงฤดูแล้ง

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. สามารถป้องกันและชลอความรุนแรงของการเกิดไฟป่าในพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง เนื้อที่ 109,656 ไร่
2. สามารถช่วยลดผลกระทบจากปัญหาด้านไฟป่า ส่งผลให้คุณภาพสิ่งแวดล้อมและประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

curve