• โครงการ โครงการสระเก็บน้ำบ้านควนเนียง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด นครศรีธรรมราช

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการสระเก็บน้ำ บ้านควนเนียง หมู่ที่ 8 ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ นายฉลอง จิตรัตน์ กำนันตำบลช้างกลาง กิ่งอำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช และนายสมมุ่ง ศิลปะวิสุทธิ์ กำนันตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช มีหนังสือขอพระราชทานพระมหากรุณา เพื่อช่วยเหลือราษฎร ซึ่งขาดแ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายห้วยปากเจาพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด นครศรีธรรมราช

  เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2542 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับโครงการฝายห้วยปากเจา ตำบลตลิ่งชัน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่นายสมพร ประชุม ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน ขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณให้ทางราชการก่อสร้างฝายทดน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคและการเกษตรในฤดูแล้ง ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำบ้านรัตนัย 1

  จังหวัด เพชรบูรณ์

  เขื่อนดิน...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายคลองคุดด้วนพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด นครศรีธรรมราช

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการฝายคลองขุดด้วนไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่นายศิลปชัย ฤทธิชัย กำนันละประธานสภาองค์การส่วนตำบลละอาย อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ ให้ทางราชการก่อสร้างฝายทดน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรบริเวณหมู่ที่ 7 ตำบลไสโคกลิง ตำบลละอาย ให้มีน้ำอุปโภค-บริโภค และทำการเกษตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายคลองเสลาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด นครศรีธรรมราช

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการฝายคลองเสลาไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล 0005/6261 ลงวันที่ 12 เมษายน 2539 เพื่อช่วยเหลือราษฎรหมู่ที่ 9 บ้านปลายคลองเสลา ตำบลละอาย อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรในฤดูแล้ง และได้ทำหนังสือถึงสำนักราชเลขาธิการ ขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อาคารอัดน้ำห้วยนบเทวดาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด นครศรีธรรมราช

  เนื่องจากราษฎรหมู่ที่ 6 และ หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งสง อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และทำการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูแล้ง จึงได้มีหนังสือถึงสำนักราชเลขาธิการ ขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณให้กรมชลประทานดำเนินการจัดหาแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ดังกล่าวให้มีน้ำไว้ใช้สำหรับการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร โดยกรม...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายบ้านเขาทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด นครศรีธรรมราช

  ด้วยสภาตำบล และคณะกรรมการหมู่บ้าน ตำบลเปลี่ยน อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีหนังสือถึง สำนักราชเลขาธิการ ขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานพระมหากรุณาให้มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการก่อสร้างฝายทดน้ำและระบบส่งน้ำที่บ้านเขาทราย ตำบลเปลี่ยน อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อช่วยเหลือราษฎรในการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร ซึ่งสำนักราชเลขาธิการ ได้แจ้งว่า พระบ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ขุดลอกคลองระบายน้ำและคลองชักน้ำในพื้นที่การเกษตร

  จังหวัด นครศรีธรรมราช

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำริกับหม่อมเจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ องคมนตรี พลโทเทียนชัย จั่นมุกดา สมุหราชองครักษ์ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการ กปร. และนายจริย์ ตุลยานนท์ อธิบดีกรมชลประทาน ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2531 สรุปสาระสำคัญได้ว่า ให้ดำเนินการขุดลอกลำน้ำที่ผ่านตัวเมืองให้ลึก พร้อมกับขยายลำน้ำเหล่านั้นให้มีความกว้างมากขึ้น รวมทั้งพิ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ก่อสร้างประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ์

  จังหวัด นครศรีธรรมราช

  เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2535 เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯแปรพระราชฐานไปประทับแรม ณ พระตำหนัก ทักษิณราชนิเวศน์ และเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสถานีสูบนํ้าบ้าน โคกกูแว และพื้นที่ทำนาบ้านโคกกูแว ที่บริเวณบ้านโคกอิฐ โคกใน และพระเนตรอาคารระบายนํ้าเปรี้ยวปลายคลองแยกคลองลาน ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ระหว่างการเสด็จพระราชดำเนิน ได้พระราชทานพระราชดำรัสกับพลอากาศตรี กำธน สินธุวานนท์...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ก่อสร้างประตูระบายน้ำเสือหึง (คลองปากพนัง)

  จังหวัด นครศรีธรรมราช

  เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2531 โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าหน้าที่กรมชลประทานเข้าเฝ้าฯ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ได้พระราชดำริ สรุปความว่า ...ให้กรมชลประทานดำเนินการแก้ไขและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่เพาะปลูกบริเวณลุ่มนํ้าปากพนังโดยเร่งด่วน ตามที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากอุทกภัยฝนตกหนักติดต่อกัน ระหว่างวันที่ 19 – 22 พฤศจิกายน 2531 เพื่อมิให้เกิดขึ้นอีก โดยพิจารณาการวางแผนดำเนินง...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำกนกงาม

  จังหวัด เพชรบูรณ์

  อ่างเก็บน้ำขนาดเล็กเพื่ออุปโภค-บริโภค...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ก่อสร้างประตูระบายน้ำท่าพญา

  จังหวัด นครศรีธรรมราช

  เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2531 โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าหน้าที่กรมชลประทานเข้าเฝ้าฯ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ได้พระราชดำริ สรุปความว่า ...ให้กรมชลประทานดำเนินการแก้ไขและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่เพาะปลูกบริเวณลุ่มนํ้าปากพนังโดยเร่งด่วน ตามที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากอุทกภัยฝนตกหนักติดต่อกัน ระหว่างวันที่ 19 – 22 พฤศจิกายน 2531 เพื่อมิให้เกิดขึ้นอีก โดยพิจารณาการวางแผนดำเนินง...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ก่อสร้างประตูระบายน้ำหน้าโกฏิ

  จังหวัด นครศรีธรรมราช

  เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2531 โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าหน้าที่กรมชลประทานเข้าเฝ้าฯ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ได้พระราชดำริ สรุปความว่า ...ให้กรมชลประทานดำเนินการแก้ไขและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่เพาะปลูกบริเวณลุ่มนํ้าปากพนังโดยเร่งด่วน ตามที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากอุทกภัยฝนตกหนักติดต่อกัน ระหว่างวันที่ 19 – 22 พฤศจิกายน 2531 เพื่อมิให้เกิดขึ้นอีก โดยพิจารณาการวางแผนดำเนินง...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียเฉพาะจุด

  จังหวัด นครศรีธรรมราช

  เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2536 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำริกับคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ ให้เร่งดำเนินการก่อสร้างประตูระบายน้ำปากพนังให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพราะจะเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นศูนย์รวมในการแก้ไขปัญหา รวมทั้ง ให้พิจารณาเกี่ยวกับระบบการระบายน้ำเสียจากนากุ้ง น้ำเปรี้ยวจากพรุ และระบบบำบัดน้ำเสียจากชุมชน เพื่อให้น้ำจืดที่กักเก็บไว้ในแม่น้ำลำคลองต่าง ๆ สามารถนำมาใช้อุ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ การขุดลอกร่องน้ำบริเวณอ่าวปากพนังและอื่น ๆ

  จังหวัด นครศรีธรรมราช

  เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2531 โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าหน้าที่กรมชลประทานเข้าเฝ้าฯ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ได้พระราชดำริ สรุปความว่า ...ให้กรมชลประทานดำเนินการแก้ไขและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่เพาะปลูกบริเวณลุ่มนํ้าปากพนังโดยเร่งด่วน ตามที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากอุทกภัยฝนตกหนักติดต่อกัน ระหว่างวันที่ 19 – 22 พฤศจิกายน 2531 เพื่อมิให้เกิดขึ้นอีก โดยพิจารณาการวางแผนดำเนินง...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ขุดคลองระบายน้ำชะอวด-แพรกเมืองพร้อมประตูระบายน้ำและคันกั้นทราย(โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง)

  จังหวัด นครศรีธรรมราช

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง เพื่อช่วยเหลือราษฎรหลายครั้ง ตั้งแต่ปี 2531 สรุปได้ว่า ให้ทำประตูระบายน้ำที่ปากแม่น้ำปากพนัง เพื่อแก้ไขปัญหาทั้งหมด ตั้งแต่น้ำแล้ง น้ำท่วม น้ำเค็ม และสามารถที่จะให้ประชาชนมีน้ำบริโภคและน้ำทำการเกษตร ซึ่งจะต้องสร้างหรือทำโครงการต่อเนื่อง...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยลึก

  จังหวัด เพชรบูรณ์

  อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โครงการให้ความช่วยเหลือพื้นที่ป่าจาก

  จังหวัด นครศรีธรรมราช

  เนื่องจากราษฎรพื้นที่บริเวณตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง ประมาณ 4,000 ไร่ ถูกแนวคันแบ่งเขตตัดผ่านเข้าไปในพื้นที่ประมาณครึ่งต่อครึ่ง (2,000 ไร่/2,000 ไร่) ทำให้ผลผลิตจากป่าจากในพื้นที่ที่อยู่ในเขตน้ำเค็มด้อยลง และไม่มีคุณภาพ ราษฎรที่ประกอบอาชีพจากป่าจากมีรายได้ลดลง...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ พัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง(บันไดปลา)

  จังหวัด นครศรีธรรมราช

  เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2536 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำริกับคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ ให้เร่งดำเนินการก่อสร้างประตูระบายน้ำปากพนังให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพราะจะเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นศูนย์รวมในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งให้พิจารณาเกี่ยวกับระบบการระบายน้ำเสียจากนากุ้ง น้ำเปรี้ยวจากพรุ และระบบบำบัดน้ำเสียจากชุมชน เพื่อให้น้ำจืดที่กักเก็บไว้ใน แม่น้ำลำคลองต่าง ๆ สามารถนำมาใช้อุ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยค้อ 1

  จังหวัด เพชรบูรณ์

  อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก...

  อ่านต่อ »

1 ...575859606162636465...238( 4,741 โครงการ )

curve