• โครงการ พัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ(ปรับปรุงคลองละมุ)

  จังหวัด ชุมพร

  ก่อสร้างสะพานสำหรับสัญจรและการขนส่งแก่ประชาชน...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด ชุมพร

 • โครงการ จัดการทรัพยากรประมงชายฝั่งโดยชุมชนแบบบูรณาการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(ฟื้นฟูทรัพยากรและฝึกอบรม)

  จังหวัด ชุมพร

  เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2543 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำริกับ นายกวี อังศวานนท์ ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนพระองค์ ให้ดำเนินการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งบริเวณชายฝั่งทะเล อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร อย่างยั่งยืน โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในลักษณะเดียวกันกับที่ได้ดำเนินการในพื้นที่ อำเภอบางสะพาน อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำอนุรักษ์พันธุ์ไม้และพิพัฒน์พรรณพืช

  จังหวัด ชุมพร

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริ จะทำการอนุรักษ์พันธุ์พืช ทางจังหวัดชุมพรจึงได้จัดทำโครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้และพิพัฒน์พรรณพืช เพื่อสนองพระราชดำริ โดยจัดทำโครงการที่หมู่ที่ 7 ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร เพื่อใช้เป็นแหล่งเก็บรวบรวมและอนุรักษ์พันธุ์พืชต่างๆ ไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาต่อไป ซึ่งในเรื่องนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงทราบฝ่าละอองพระ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ก่อสร้างทำนบดินห้วยลูกปูอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด ชุมพร

  เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2543 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับครงการก่อสร้างทำนบดินห้วยลูกปูไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่นายบรรจบ บรรจงศิริ ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลละแม ได้ขอพระราชทานพระมหากรุณาให้ทางราชการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองน้ำตกจำปูน เพื่อช่วยเหลือราษฎรบ้านทับใหม่ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งคาวัด อำเภอละแม จังหวัดชุมพร และบ้านสระขาว หมู่ที่ 16 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดช...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ก่อสร้างทำนบดินห้วยในอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านทับใหม่

  จังหวัด ชุมพร

  เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2543 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับโครงการก่อสร้างทำนบดินห้วยในไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่นายบรรจบ บรรจงศิริ ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลละแม ได้ขอพระราชทานพระมหากรุณาให้ทางราชการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองน้ำตกจำปูน เพื่อช่วยเหลือราษฎรบ้านทับใหม่ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งคาวัด อำเภอละแม จังหวัดชุมพร และบ้านสระขาว หมู่ที่ 16 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุม...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายห้วยยางมักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด ชุมพร

  เมื่อวันที่ 17 กรกฎราคม 2541 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับโครงการฝายห้วยยางมัก ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ นายประวิทย์ ภูมิระวิ ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกอ ขอพระราชทานพระมหากรุณาให้ทางราชการจัดหาแหล่งน้ำ เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ระบบส่งน้ำสระเก็บน้ำบ้านบางเบิดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด ชุมพร

  พระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2541...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ พัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ(ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำคลองขี้นาค)

  จังหวัด ชุมพร

  ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ พัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ(ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำคลองกรูด)

  จังหวัด ชุมพร

  ก่อสร้างฝายน้ำล้น ยาว 12 เมตร สูง 2 เมตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ พัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ(ปรับปรุงพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่)

  จังหวัด ชุมพร

  เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2540 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำริแก่คณะบุคคลที่เข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยมีพระราชดำริให้หนองใหญ่เป็นแก้มลิงธรรมชาติ ต่อมาเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2541 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ และได้มีพระราชดำริเกี่ยวกับงานชลประทาน ดังนี้...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ พัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ(ปรับปรุงคลองละมุพร้อมอาคารประกอบ)

  จังหวัด ชุมพร

  เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2542 ณ ศาลาดุสิตาลัย พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มีพระราชดำรัสกับคณะบุคคลที่เข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาว่า "ตอนนั้นที่เดินทางไปที่ชุมพร จากหัวหินนั่งรถไปก่อนที่จะไปถึง ไปจอดที่สะพานแห่งหนึ่งแล้วชะโงกดูสะพาน ที่ข้างล่างสะพานไม่มีน้ำ มีน้ำขังอยู่นิดเดียว คนก็ถามว่าทำไมมาจอดสะพานนี้ ไอ้สะพานนั้นตอนน้ำท่วมน้ำมันผ่านเหนือสะพ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ พัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ(ปรับปรุงคันกั้นน้ำคลองระบายน้ำสามแก้ว)

  จังหวัด ชุมพร

  เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2542 คณะบุคคลได้เข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำริตอนหนึ่งว่า “ตอนนั้นที่เดินทางไปที่ชุมพรจากหัวหินนั่งรถไฟก่อนที่จะไปถึงที่รถไฟจอดที่สะพานแห่งหนึ่งแล้วชะโงกดูสะพานที่ข้างล่างสะพานไม่มีน้ำ มีน้ำขังอยู่นิดเดียว ก็ถามว่าทำไมมาจอดสะพานนี้ ไอ้สะพานนั้นตอนน้ำท่วมน้ำมันผ่านเหนือสะพาน ก็หมายความว่าสะพานนี้ทำหน้าที่สะพานแต่อยู่...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายคลองกะเปาะอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด ชุมพร

  ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขุดลอกหน้าฝาย...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำให้โครงการขยายพันธุ์ไม้ดอก-ไม้ผลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด ชุมพร

  เมื่อวันที่ 4 พฤศจิการยน 2532 ได้เกิดภัยธรรมชาติใต้ฝุ่นเกย์ขึ้นในจังหวัดชุมพร สร้างความเสียหายแก่เกษตรกรประมาณ 890,015 ไร่ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 9,946 ล้านบาท ศูนย์บริการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล จังหวัดชุมพร เห็นควรจัดให้มีโครงการขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผล เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยธรรมชาติ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายคลองหินเพิงพร้อมระบบส่งน้ำ

  จังหวัด ระนอง

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้างฝายคลองหินเพิงพร้อมระบบส่งน้ำ ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ นายวรวิทย์ โลหะผล ราษฎรบ้านทุ่งคา หมูที่ 1 ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝายคลองหินเพิง เพื่อช่วยเหลือราษฎร บ้านทุ่งคา หมู่ที่ 1 ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมือง ซึ่งประสบความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำสำหรับทำการเกษตรในฤดูแล้ง (ตามหนังส...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

  จังหวัด ระนอง

  การใช้เทคโนโลยีการเกษตรหรือนวัตกรรมที่เหมาะสมเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการพัฒนาการเกษตร ที่จะช่วยเพิ่มผลผลิตและสร้างแรงจูงใจในการกระตุ้นเศรษฐกิจการผลิตภาคการเกษตร โดยจำเป็นต้องมีการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างองค์กรวิจัยและพัฒนาภาคการเกษตร ที่เป็นแหล่งบริการความรู้เฉพาะด้านกับเกษตรกรเป้าหมายที่จะต้องนำความรู้วิทยาการใหม่ และบริการทางวิชาการโดยอาศัยช่องทาง (Channel) ต่าง ๆ ที่สามารถให้บริการตรงความ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ

  จังหวัด ระนอง

  จัดตั้งธนาคารโค-กระบือ เพื่อให้เกษตรกร ยืม เช่า หรือเช่าซื้อ ซึ่งเป็นการส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎรได้มีอาชีพที่มั่นคงและมีรายได้เพิ่มขึ้น...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำอ่าวใหญ่พร้อมระบบระบายน้ำฯ

  จังหวัด ระนอง

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำอ่าวใหญ่พร้อมระบบระบายน้ำไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพยาม อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำอ่าวใหญ่และอ่างเก็บน้ำอ่าวเขาควาย เพื่อช่วยเหลือราษฎรหมู่ที่ 1 ตำบลเกาะพยาม ซึ่งประสบความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรในฤดูแล้ง (ตามหนั...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจังหวัดระนอง

  จังหวัด ระนอง

  กิจกรรมอำนวยประโยชน์ด้านการศึกษา พยาบาล ส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสุขภาพอนามัย...

  อ่านต่อ »

1 ...616263646566676869...238( 4,741 โครงการ )

curve