โครงการ ฝายคลองกะเปาะอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สถานที่ตั้ง

ตำบล ทะเลทรัพย์ อำเภอ ปะทิว จังหวัด ชุมพร

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ผลการดำเนินงาน

กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 3.20 เมตร ยาว 26.00 เมตร พร้อมขุดลอกหน้าฝายยาว 700 เมตร

ประโยชน์ที่ได้รับ

สามารถส่งน้ำช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ จำนวน 120 ครัวเรือน และพื้นที่ทำการเกษตร 2,100 ไร่

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve