โครงการ ฝายห้วยยางมักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สถานที่ตั้ง

ตำบล วังตะกอ อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

เรื่องเดิม

เมื่อวันที่ 17 กรกฎราคม 2541 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับโครงการฝายห้วยยางมัก ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ นายประวิทย์ ภูมิระวิ ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกอ ขอพระราชทานพระมหากรุณาให้ทางราชการจัดหาแหล่งน้ำ เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ผลการดำเนินงาน

ปี 2542 กรมชลประทานก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดสันฝายสูง 2.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร พร้อมอาคารประกอบ และระบบท่อส่งน้ำ 6,650 เมตร

ประโยชน์ที่ได้รับ

สามารถส่งน้ำช่วยเหลือราษฎรจำนวน 5 หมู่บ้าน 800 ครัวเรือน จำนวน 4,000 คน และพื้นที่ทำการเกษตรกว่า 600 ไร่ มีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภค บริโภค และทำการเกษตร

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve