โครงการ ระบบส่งน้ำสระเก็บน้ำบ้านบางเบิดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สถานที่ตั้ง

ตำบล ปากคลอง อำเภอ ปะทิว จังหวัด ชุมพร

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

เรื่องเดิม

พระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2541

ผลการดำเนินงาน

ก่อสร้างระบบส่งน้ำ จำนวน 1 แห่ง

ประโยชน์ที่ได้รับ

 สามารถส่งน้ำช่วยเหลือการเกษตรในพื้นที่ส่วนพระองค์ 400 ไร่ และราษฎรที่อยู่ใกล้เคียง 700 ไร่

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve