โครงการ จัดการทรัพยากรประมงชายฝั่งโดยชุมชนแบบบูรณาการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(ฟื้นฟูทรัพยากรและฝึกอบรม)

สถานที่ตั้ง

ตำบล ปากคลอง อำเภอ ปะทิว จังหวัด ชุมพร

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

เรื่องเดิม

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2543  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำริกับ   นายกวี  อังศวานนท์ ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนพระองค์ ให้ดำเนินการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งบริเวณชายฝั่งทะเล อำเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร อย่างยั่งยืน โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในลักษณะเดียวกันกับที่ได้ดำเนินการในพื้นที่ อำเภอบางสะพาน อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผลการดำเนินงาน

1. การประชาสัมพันธ์และฝีกอบรมให้แก่ราษฎร

1.1 ประชุมราษฎรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 2 ครั้ง เพื่อชี้แจงการดำเนินงานและขอความเห็นชอบในการดำเนินงานโครงการ ตลอดแนวชายฝั่งของตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร พื้นที่ดำเนินการ 117 ตารางกิโลเมตร โดยห้ามทำการประมง 4 ชนิด คือ

  • อวนลากทุกชนิดที่ใช้ประกอบกับเรือกล
  • อวนรุนทุกชนิดที่ใช้ประกอบกับเรือกล
  • เครื่องมือคราดหอยที่ใช้ประกอบกับเรือกล
  • เครื่องมืออวนล้อมจับปลากะตักประกอบกับเรือกล และเครื่องมืออวนช้อนครอบยกทำการประมงปลากะตักในเวลากลางคืน

1.2 จัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินงาน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชาวประมง ให้เข้าใจหลักการดำเนินงานโครงการจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่งโดยชุมชน จำนวน 4 ครั้ง ๆ ละ 30 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 120 คน

1.3 ให้ทุนผู้นำกลุ่มแม่บ้านประมงตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว จำนวน 6 ราย พร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 ราย เข้ารับการฝึกอบรมเรื่องการพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ประมงในประเทศไทย พร้อมกับทัศนศึกษางานด้านการแปรรูปสัตว์น้ำที่จังหวัดระยอง

1.4 ชี้แจงและประชาสัมพันธ์ การจัดการประมงโดยชุมชนตามโครงการฯ ในทุกหมู่บ้าน (หมู่ที่ 1, 2, 3, 5, 6 และ 7) ของตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว 5 ครั้ง 5 วัน มีราษฎรเข้าร่วมฟังคำชี้แจงทั้งสิ้น 300 คน

2. ดำเนินการฟื้นฟูทรัพยากรในแหล่งน้ำไปแล้ว จำนวน 200,000 ตัว ปรับเปลี่ยนเครื่องมือประมงให้แก่ราษฎร จำนวน 60 ราย และการฝึกอบรม รวมทั้ง การก่อสร้างอาคารที่ทำการกลุ่มประมงโดยชุมชน และการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมให้แก่กลุ่มประมงที่อยู่ในโครงการ 

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. ทำให้แหล่งทำการประมงพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเล ตำบลปากคลอง พื้นที่ 117  ตารางกิโลเมตร มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้น

2. ช่วยเพิ่มรายได้และมาตรฐานการครองชีพให้แก่ชุมชน จำนวน 6 หมู่บ้าน 879 ครัวเรือน 4,152 คน

3. ลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างชาวประมงพื้นบ้านและประมงพาณิชย์

4. ช่วยอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรและระบบนิเวศน์ชายฝั่งทะเล

5. เป็นต้นแบบในการนำไปสู่การพัฒนาการจัดการทรัพยากรประมงในพื้นที่อื่น ๆ

สภาพพื้นที่โดยทั่วไปของกลุ่มประมงชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ

การแปรรูปผลผลิตที่ได้จากการประมง เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิก

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

curve